Privacyverklaring van Blink Charging

Blink Charging hecht veel belang aan uw privacy en handelt altijd in overeenstemming met de bepalingen van de privacywetgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze Privacyverklaring willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website(s) (hierna ‘de Website(s)’), de verstrekking en doorgifte van uw persoonsgegevens en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Websites zijn beschikbaar op https://www.blinkcharging.be/nl/ en omvatten ook alle subsites of apps die door of namens Blink Charging worden beheerd (hierna respectievelijk ‘diensten’, ‘producten’ of ‘Website(s)’ van Blink Charging).
De voorwaarden van deze Privacyverklaring maken onlosmakelijk deel uit van de algemene voorwaarden van deze Website en, indien u met Blink Charging tevens een overeenkomst voor de levering van een of meer producten of diensten sluit, van de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn.
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of over de bescherming van uw persoonsgegevens door Blink Charging, kunt u contact met ons opnemen via een van de in het volgende punt genoemde kanalen.

Wie zijn wij

‘Wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ betekent:
Blink Charging Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Posthoflei 3 bus 4, 2600 Berhem, en met ondernemingsnummer BE 0833.034.020.
Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we via uw gebruik van onze Website verzamelen.
Als u vragen, opmerkingen of klachten over deze Privacyverklaring of onze verwerking van uw persoonsgegevens hebt, of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:
Via e-mail:privacy.be@blinkcharging.com, ter attentie van onze functionaris voor gegevensbescherming Per post:
Blink Charging
T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming Posthoflei 3 bus 4, 2600 Berchem, Antwerpen.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bepaalde gegevens zijn noodzakelijk om passende aanbiedingen te kunnen doen, contracten te kunnen sluiten en die goed te kunnen uitvoeren.
 • Het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk voor facturatie- en terugbetalingsdoeleinden.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om passende nieuwsbrieven of informatie te sturen.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om marktonderzoek en -analyses uit te voeren.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om onze diensten en klantenservice te verbeteren en klachten te behandelen.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van direct marketing. Zo kan Blink Charging u op de hoogte houden.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Als u ons contactformulier invult of als u een offerte of laadpas aanvraagt, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, laadpasnummer
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer en adres
 • Werkgerelateerde gegevens: bedrijfsnaam
 • We verwerken ook alle persoonsgegevens die u in het daarvoor bestemde veld invoert (gelieve ons geen gevoelige informatie te verstrekken, zoals gezondheidsinformatie, informatie over strafrechtelijke veroordelingen, of kredietkaart-/rekeningnummers).

Wanneer u gebruikmaakt van ons klantenportaal, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, laadpasnummer, nummerplaat, type auto
 • Laadsessiegegevens: begin- en eindtijd van de laadsessie, locatie van de laadpaal, laadvermogen van de auto, geladen stroom in kWh, autotype

Wanneer u een contract met ons of een partner sluit voor het gebruik van een laadpas of de installatie van een laadstation, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, klantnummer, laadpasnummer, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, adres
 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummer
 • Laadsessiegegevens: begin- en eindtijd van de laadsessie, locatie van de laadpaal, laadvermogen van de auto, geladen stroom in kWh, autotype
 • Werkgerelateerde gegevens: bedrijfsnaam, functietitel

We verzamelen ook gegevens tijdens uw gebruik van onze Website(s) (browsen) en verwerken die. Deze gegevens kunnen bestaan uit de datum en het tijdstip van uw bezoek (tijdstempel), het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, de bezochte pagina’s, uw besturingssysteem of de domeinnaam van de Website via welke u op de betreffende Website bent beland of waarvoor u de betreffende Website hebt verlaten.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

In principe verzamelen en verwerken we uw gegevens op basis van de contractuele relatie die we met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een laadpas of laadstation en het (de) daaruit voortvloeiende contract(en), of als gevolg van uw verzoek om u te helpen met het beheer en onderhoud van geïnstalleerde voorzieningen.
Wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie, is ze gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming of op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van ondernemerschap en informatie. Daarbij zorgen we er altijd voor dat er een evenwicht is tussen onze en uw belangen, bijvoorbeeld door u een recht van bezwaar toe te kennen.
Als we persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke in deze verklaring zijn uiteengezet, verstrekken we u informatie over het nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat we met de nieuwe verwerking beginnen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

In bepaalde gevallen, wanneer de levering van het betrokken product of de betrokken dienst dat vereist of ter ondersteuning van de technische, administratieve en/of financiële verwerking, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan en laten verwerken door een of meer derden. Blink Charging heeft met deze bedrijven een afzonderlijke overeenkomst gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens uitdrukkelijk is geregeld en die voorziet in de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten uit te oefenen.
Tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, worden uw persoonsgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruikt.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Blink Charging verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan wettelijk is vereist of dan nodig is voor de uitvoering van de voornoemde verwerkingsactiviteiten. De contactgegevens die we van u ontvangen wanneer u het contactformulier invult en de gebruikersinformatie die we verzamelen wanneer u onze Website gebruikt, worden nooit langer dan tien jaar bewaard. Bent u klant voor de levering van een laadstation en/of laadpas, dan bewaren we uw gegevens tot tien jaar na afloop van uw contract met Blue Corner.
Als u contact met ons opneemt met het verzoek al uw persoonsgegevens te wissen, zullen we uw gegevens wissen of anonimiseren, tenzij v verplicht is ze langer te bewaren. Blink Charging is bijvoorbeeld verplicht bepaalde boekhoudkundige documenten, vastgelegde gegevens, facturen enz. gedurende wettelijk vastgestelde termijnen te bewaren. Zolang die bewaartermijnen niet zijn verstreken, mogen we uw gegevens niet wissen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

We weten hoe belangrijk het is om uw persoonsgegevens veilig te beheren en te beschermen. We treffen passende technische en organisatorische maatregelen op zodanige wijze dat de verwerking in overeenstemming is met de vereisten van nationale en Europese wetgeving. De persoonsgegevens die we over u bewaren, kunnen worden doorgegeven aan een ontvanger of opgeslagen op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door organisaties buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat beschermd blijven en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden gebruikt.

Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen

Om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen via een van de kanalen die bovenaan deze Privacyverklaring zijn vermeld. We zullen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek, op uw verzoek reageren.

Het recht op inzage: U hebt recht op inzage in alle persoonsgegevens die we over u verwerken.  U kunt ook een kopie van die gegevens krijgen, die we u op papier of digitaal toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door onze functionaris voor gegevensbescherming te mailen op privacy.be@blinkcharging.com.

Het recht op rectificatie: Als de persoonsgegevens die we over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om die informatie te laten corrigeren of, gelet op de doeleinden van de verwerking, te laten aanvullen.

Het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid):  U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. U kunt dit recht uitoefenen door onze functionaris voor gegevensbescherming te mailen op privacy.be@blinkcharging.com.

Opgelet: we zijn niet verplicht uw persoonsgegevens te wissen als we ze wettelijk gezien moeten of mogen bewaren.

Het recht op beperking van de verwerking: In de volgende gevallen hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (wat betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt):

 1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens (en alleen zolang als nodig is om die juistheid te verifiëren).
 2. De verwerking is onrechtmatig en u oefent uw recht op beperking van de verwerking (maar niet uw recht op gegevenswissing) uit.
 3. We hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van onze verwerking, maar u hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 4. U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan kunnen we ze nog steeds op een andere manier verwerken, maar alleen:

 1. met uw toestemming;
 2. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
 3. ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of
 4. om gewichtige redenen van algemeen belang.

We zullen u op de hoogte brengen voordat we de beperking van de verwerking opheffen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is en die verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dat recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou aantasten. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere onderneming te laten doorgeven indien dat technisch mogelijk is en/of om uw persoonsgegevens voor verder persoonlijk gebruik op een eigen apparaat op te slaan.

Het recht van bezwaar: Als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet correct gebruiken, kunt u bezwaar maken tegen die verwerking, zoals verwerking in het kader van nieuwsbrieven of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in het kader van onze producten en diensten. U kunt dat recht uitoefenen door onze functionaris voor gegevensbescherming te mailen op privacy@bluecorner.be.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.  U kunt dat doen in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan. In België kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat     35,       1000     Brussel (contact@apd-gba.be; https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ons-contacteren).

Wijzigingen van de Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door een gewijzigde Privacyverklaring op de website te plaatsen. Op de website kunt u steeds de recentste versie van de Privacyverklaring raadplegen. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst herzien op 30 maart 2021.